Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY - MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY REKLAMACJE

Jeżeli zakupiłeś produkt w naszym sklepie, a chciałbyś go zwrócić, wyślij maila na adres sklep@speclab.com.pl. W wiadomości tej umieść:

Nr zamówienia lub numer faktury / paragonu
Jaki produkt podlega zwrotowi

Jeżeli zakupiłeś produkt w naszym sklepie i przestał on działać (bądź też działa nieprawidłowo), wyślij maila na adres sklep@speclab.com.pl. W wiadomości tej umieść:

Nr zamówienia lub numer faktury / paragonu
Jaki produkt podlega reklamacji
Numer seryjny produktu
Możliwie dokładny opis usterki

Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i przedstawią procedurę postępowania. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i przedstawią procedurę postępowania.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU ZWROTU TOWARU BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

W myśl obowiązującego prawa zakupy dokonywane poza wydzielonymi punktami handlowymi (sklepami) oraz zawierane na odległość nadają konsumentowi uprawnienie (osoba fizyczna nabywająca rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą) do odstąpienia od umowy sprzedaży za zwrotem towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podania przyczyn.


Sklep Projekt sp. z o.o. wychodząc naprzeciw Klientom biznesowym umożliwia dokonanie zwrotu / odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy towar zakupiony został na cele związane z działalnością zawodową lub gospodarczą - w przypadku tzw. zakupu na firmę. Jedyna różnica to czas, w jakim należy zgłosić chęć odstąpienia od umowy. W przypadku firm jest to termin 7 dni.


Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, należy złożyć do centrali Projekt sp. z o.o. na adres Projekt sp. z o.o., ul. 10 Lutego 19/5, 81-364 Gdynia lub drogą elektroniczną pod adresem sklep@speclab.com.pl

Towar musi być odesłany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia na adres:

Projekt sp. z o.o. ZWROT,
ul. 10 Lutego 19/5
81-364 Gdynia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Projekt sp. z o.o. może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Konsument zostanie również poinformowany o przyjęciu zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w wypadkach:

 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKLAMACJI

Jeśli towar posiada oryginalną kartę gwarancyjną producenta lub dystrybutora, jest ona przesyłana razem z nim.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta/importera produktu) stosowanie się do jej postanowień.


Projekt sp. z o.o. przyjmuje sprzęt zakupiony w Sklepie internetowym speclabkomputery.pl i posiadający usterki, które Klienci chcą zgłosić do usunięcia w ramach uprawnień gwarancyjnych i pośredniczą w przekazywaniu go do autoryzowanych serwisów gwarantów.


Prosimy o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych w tym na twardych dyskach komputerów, co może uchronić Państwa przed bezpowrotną ich utratą w przypadku niektórych awarii sprzętu.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta lub importera sprzętu (gwaranta) załatwiane są przez podmiot udzielający gwarancji. SpecLab, dla usprawnienia procedury, pośredniczy w przesyłaniu zareklamowanego sprzętu do serwisu producenta, oraz po naprawie, z serwisu do KlientaReklamowany na podstawie udzielonej gwarancji sprzęt należy dostarczyć do salonu SpecLab lub miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej (jeśli nie chcą Państwo skorzystać z pośrednictwa sklepu SpecLab).
Składając reklamację na podstawie uprawnień gwarancyjnych należy stosować się do postanowień dokumentu gwarancji, a ponadto dołączyć do przekazywanego sprzętu kopię dowodu zakupu sprzętu w sklepie SpecLab oraz kartę gwarancyjną, jeśli takowa była załączona
Prosimy, a gwaranci niekiedy wręcz wymagają, o przekazywanie sprzętu w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
Do reklamowanego towaru dołączyć należy komplet osprzętu zakupionego wraz z nim (ładowarki, zasilacze, kable itp.,), co pozwoli na pełną diagnostykę.
Aby usprawnić oraz skrócić czas realizacji zgłoszenia reklamacyjnego uprzejmie prosimy o przygotowanie i dołączenie do sprzętu możliwie dokładnego opisu usterki
W przypadku przekazywania sprzętu do reklamacji gwarancyjnej za pośrednictwem sklepu SpecLab, pracownik salonu, w którym należy pozostawić sprzęt wypełni wraz z klientem zlecenie serwisowe na dokonanie naprawy.
Klienci uprawnieni są również do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego oraz uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W takim przypadku prosimy o dostarczenie sprzętu do serwisu SpecLab pod adresem SpecLab Komputery i Nowe Technologie, ul. 10 Lutego 19/5, 81-364 Gdynia wraz z kopią dowodu zakupu sprzętu oraz pismem zawierającym informacje dotyczące podstawy prawnej, z której Klient chce skorzystać, opisem występującej wady / usterki oraz jej okoliczności (kiedy usterka została stwierdzona, czym się ona objawia, czy ma charakter stały, czy okresowy, jeśli okresowy to jaka jest jego częstotliwość). W miarę możliwości uprzejmie prosimy o przekazywanie sprzętu w oryginalnych lub innych bezpiecznych opakowaniach, które pozwolą na bezpieczny ich transport. Również w tym przypadku do towaru dołączyć należy komplet osprzętu zakupionego wraz z nim (ładowarki, zasilacze, kable itp.,), co pozwoli na pełną diagnostykę zgłaszanej problematyki.
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Projekt sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Projekt sp. z o.o. albo Projekt sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
Projekt sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Projekt sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał on żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Projekt sp. z o.o.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).